2020’s resolutions

Throwback lại nửa năm trước, một người anh hỏi mình là “Resolutions cho năm nay của mặp là gì?”. Lúc đó mình chỉ cười cười rồi nói đâu có resolutions […]

Read More

Hành trình về chuyện “viết”

Câu chuyện về hành trình “viết” của mình từ cấp 1 đến nay. Một số thay đổi trong nhận thức về chuyện viết đã thay đổi cuộc sống mình theo một hướng tích cực nào đó.

Read More