Hành trình về chuyện “viết”

Câu chuyện về hành trình “viết” của mình từ cấp 1 đến nay. Một số thay đổi trong nhận thức về chuyện viết đã thay đổi cuộc sống mình theo một hướng tích cực nào đó.

Read More